Topic

mainsite_5000_0105_13_header_v2
mainsite_5000_0105_13_header_v2

公元年代 中國紀年 大事簡編
前259年 秦昭王四十八年 秦始皇生,取名趙政。
前251年 秦昭王五十六年 始皇及母回秦國
前246年 秦王政元年 莊襄王死,嬴政繼秦王位,由太后處理朝政,尊呂不韋為相國。同年,秦擊取晉陽,建成鄭國渠。
前244年 秦王政三年 蒙驁擊韓,攻取13城。
前242年 秦王政五年 蒙驁攻取魏酸棗二十城,初置東郡。
前241年 秦王政六年 魏、趙、韓、燕、楚五國聯軍攻秦。
前238年 秦王政九年 秦王親政,平定嫪毐之亂,滅其三族。
前236年 秦王政十一年 罷免呂不韋相位,逼遷蜀地;招攬人才,重用客卿。王翦攻齊,取9城。
前235年 秦王政十二年 助魏擊楚,呂不韋自殺。
前234年 秦王政十三年 定平陽、宜安;韓派韓非來使,遭李斯毒死。
前230年 秦王政十七年 調兵遣將,開始統一大業。派內史騰率師滅韓。
前228年 秦王政十九年 派王翦猛攻趙國,大破趙軍,俘趙王遷,佔領趙都邯鄲。
前227年 秦王政二十年 秦王在咸陽宮遇刺。殺荊軻,增兵趙地,派王翦進攻燕國。
前226年 秦王政二十一年 王賁擊楚
前225年 秦王政二十二年 派王賁擊魏,水灌大梁,消滅魏國。
前223年 秦王政二十四年 派王翦、蒙武攻克楚都壽春,俘楚王負芻,楚國滅亡。
前222年 秦王政二十五年 派王賁攻佔遼東,俘燕王喜,消滅燕國殘餘勢力。
前221年 秦始皇二十六年 滅掉齊國,吞併天下。秦王政改稱始皇帝,統一各種制度。
前220年 秦始皇二十七年 第一次出巡,修馳道,完善道路系統,加強各地之間的聯繫;厲行車同軌、書同文、統一度量衡。
前219年 秦始皇二十八年 第二次出巡,巡視郡縣,登封泰山;開鑿靈渠;始建阿房宮。
前218年 秦始皇二十九年 第三次出巡,遭張良率力士於博浪沙行刺,誤中副車,天下各郡大索十日。
前216年 秦始皇三十一年 重申「重農抑商」政策,令「黔首自實田」。
前215年 秦始皇三十二年 派蒙恬北擊匈奴,盡取河南之地。第四次出巡,巡視北邊,自上郡回咸陽。
前214年 秦始皇三十三年 平定南越、西甌,移民戍邊,修築舉世聞名的萬里長城。
前212年 秦始皇三十五年 築九原通甘泉直道
前210年 秦始皇三十七年 第五次東巡,病死於沙丘。

公元年代

前259年

中國紀年

秦昭王四十八年

大事簡編

秦始皇生,取名趙政。

公元年代

前251年

中國紀年

秦昭王五十六年

大事簡編

始皇及母回秦國

公元年代

前246年

中國紀年

秦王政元年

大事簡編

莊襄王死,嬴政繼秦王位,由太后處理朝政,尊呂不韋為相國。同年,秦擊取晉陽,建成鄭國渠。

公元年代

前244年

中國紀年

秦王政三年

大事簡編

蒙驁擊韓,攻取13城。

公元年代

前242年

中國紀年

秦王政五年

大事簡編

蒙驁攻取魏酸棗二十城,初置東郡。

公元年代

前241年

中國紀年

秦王政六年

大事簡編

魏、趙、韓、燕、楚五國聯軍攻秦。

公元年代

前238年

中國紀年

秦王政九年

大事簡編

秦王親政,平定嫪毐之亂,滅其三族。

公元年代

前236年

中國紀年

秦王政十一年

大事簡編

罷免呂不韋相位,逼遷蜀地;招攬人才,重用客卿。王翦攻齊,取9城。

公元年代

前235年

中國紀年

秦王政十二年

大事簡編

助魏擊楚,呂不韋自殺。

公元年代

前234年

中國紀年

秦王政十三年

大事簡編

定平陽、宜安;韓派韓非來使,遭李斯毒死。

公元年代

前230年

中國紀年

秦王政十七年

大事簡編

調兵遣將,開始統一大業。派內史騰率師滅韓。

公元年代

前228年

中國紀年

秦王政十九年

大事簡編

派王翦猛攻趙國,大破趙軍,俘趙王遷,佔領趙都邯鄲。

公元年代

前227年

中國紀年

秦王政二十年

大事簡編

秦王在咸陽宮遇刺。殺荊軻,增兵趙地,派王翦進攻燕國。

公元年代

前226年

中國紀年

秦王政二十一年

大事簡編

王賁擊楚

公元年代

前225年

中國紀年

秦王政二十二年

大事簡編

派王賁擊魏,水灌大梁,消滅魏國。

公元年代

前223年

中國紀年

秦王政二十四年

大事簡編

派王翦、蒙武攻克楚都壽春,俘楚王負芻,楚國滅亡。

公元年代

前222年

中國紀年

秦王政二十五年

大事簡編

派王賁攻佔遼東,俘燕王喜,消滅燕國殘餘勢力。

公元年代

前221年

中國紀年

秦始皇二十六年

大事簡編

滅掉齊國,吞併天下。秦王政改稱始皇帝,統一各種制度。

公元年代

前220年

中國紀年

秦始皇二十七年

大事簡編

第一次出巡,修馳道,完善道路系統,加強各地之間的聯繫;厲行車同軌、書同文、統一度量衡。

公元年代

前219年

中國紀年

秦始皇二十八年

大事簡編

第二次出巡,巡視郡縣,登封泰山;開鑿靈渠;始建阿房宮。

公元年代

前218年

中國紀年

秦始皇二十九年

大事簡編

第三次出巡,遭張良率力士於博浪沙行刺,誤中副車,天下各郡大索十日。

公元年代

前216年

中國紀年

秦始皇三十一年

大事簡編

重申「重農抑商」政策,令「黔首自實田」。

公元年代

前215年

中國紀年

秦始皇三十二年

大事簡編

派蒙恬北擊匈奴,盡取河南之地。第四次出巡,巡視北邊,自上郡回咸陽。

公元年代

前214年

中國紀年

秦始皇三十三年

大事簡編

平定南越、西甌,移民戍邊,修築舉世聞名的萬里長城。

公元年代

前212年

中國紀年

秦始皇三十五年

大事簡編

築九原通甘泉直道

公元年代

前210年

中國紀年

秦始皇三十七年

大事簡編

第五次東巡,病死於沙丘。

公元年代

中國紀年

大事簡編

Last updated:
2021-04-08

Extended Reading